Bạn sẽ học được gì? Một tài khoản ChatGPT để có thể thử nghiệm. Dùng ChatGPT để tìm ra business...